ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจาก Advance BIO

ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจาก Advance BIO

ออกแบบโลกสวยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจาก Advance BIO ด้วยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจ ที่อยากจะทำให้พลาสติกเป็นมิตรกับโลก จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้พลาสติกสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อแก้ปัญหาปริมาณขยะที่มีอยู่ในทุกวันนี้ แล้วพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพได้ หรือ Environmentally Degradable Plastics (EDP) คืออะไร เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

พลาสติกโดยทั่ว ๆ ไปที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ถูกออกแบบให้มีความเหนียว และความคงทนในการใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลอย่าง ไฮโดรเจน (H) และคาร์บอน (C) ที่ต่อกันมากกว่า 7 ล้านหน่วย จึงทำให้พลาสติกมีความแข็งแรงมาก ซึ่งพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 500 ปี และด้วยพลาสติกเหล่านี้มีจำนวนมากถึง 9,000 ล้านตัน ส่งผลให้มีขยะพลาสติกบางส่วนหลุดรอดจากการนำไปกำจัด และหลุดลงไปในทะเล มีผลให้ปลา เต่า วาฬ รวมถึงสัตว์ทะเลน้อยใหญ่อีกหลายชนิดได้รับความเดือดร้อน และตายลงเพราะขยะพลาสติกในที่สุด

จากผลร้ายที่เกิดขึ้นนี้เอง ทำให้ Advance BIO ได้คิดค้น วิจัย และพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือ Environmentally Degradable Plastics (EDP) ขึ้นมา ซึ่งเป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบ มาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของพลาสติก จากปัจจัยต่าง ๆ ในสภาะแวดล้อม เช่น กรด ด่าง น้ำ ออกซิเจน แสงแดด แรงปะทะจากน้ำฝนและแรงลม รวมถึงเอนไซม์ในจุลินทรีย์ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี แล้วกลายสภาพเป็นสารที่ถูกดูดซึมและย่อยสลายต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ ทำให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารอนินทรีย์ และมวลชีวภาพในท้ายที่สุด

สำหรับการย่อยสลายและการดูดซึมนี้ ต้องเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ ที่จะไม่เกิดการสะสมในสภาวะแวดล้อม โดย Advance BIO ได้พยายามผลักดันให้มีการใช้พลาสติกย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งสามารถย่อยสลายได้รวดเร็วกว่าพลาสติกทั่วไปที่ใช้เวลาย่อยสลายถึง 500 ปี เหลือประมาณ 5 ปีเท่านั้น อีกทั้งคำว่าพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Plastics) ก็คือ พลาสติกที่ทำให้ภาระในการกำจัดขยะลดลง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม น้อยกว่าพลาสติกที่ใช้กันอยู่โดยทั่ว ๆ ไปในปัจจุบันนั่นเอง

ถึงแม้ว่าพลาสติกย่อยสลายได้จะดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเรา แต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง ด้วยในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกที่เกิดขึ้น ทั้งยังช่วยลดภาระการกำจัดขยะลงได้อีกด้วย ซึ่งโลกของเราจะยังสวยงามน่าอยู่ หรือจะเต็มไปด้วยขยะพลาสติกก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบโลกของเรานะคะ

Leave Your Comments