พลาสติกย่อยสลายได้ คืออะไร พลาสติกย่อยสลาย ถุงพลาสติกย่อยสลาย

พลาสติกย่อยสลายได้ คืออะไร

พลาสติกย่อยสลายได้ … คืออะไร ?

คือ พลาสติกที่ถูกออกแบบให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี “เมื่อเจอสภาวะแวดล้อมที่กําหนดไว้เฉพาะ”

 เช่น ความร้อน ความชื้น ออกซิเจน แรงปะทะจากเม็ดฝนและแรงลม ซึ่งสภาวะเฉพาะนี้ จะทําให้พลาสติกเสียคุณสมบัติบางอย่าง เช่น เปราะบางขึ้น แตกตัวไวขึ้น เบาขึ้น แล้วจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ หรือง่ายๆ ว่าเป็นอาหารจุลินทรีย์และแบคทีเรีย

สภาวะ .. แบบไหนบ้าง ?

โดยทั่วไปจะมี

  1. Industrial compost #โรงหมักปุ๋ยระดับอุตสาหกรรม
  2. Home compost #หมักปุ๋ยแบบบ้านๆ
  3. Environmentally degradable #ย่อยสลายตาม
    สภาพแวดล้อมทั่วไป

Leave Your Comments